فرزند دلبندتان برای ساعت هایی طی روز گریه کرده و این گریه شما را عاصی کرده است. برای کودک شما چه اتفاقی افتاده است؟